Powiększ
Kontrast

Regulamin porządkowy

§ 1 DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Pojęcia pisane z wielkiej litery są zdefiniowane w następujący sposób:
1. Uczestnik Imprezy – osoba uprawniona do udziału w Imprezie, posiadająca ważny bilet lub zaproszenie, przebywająca na Terenie Imprezy,
2. Organizator Imprezy lub Organizator – Stara Kotłownia sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dziewińskiej 59, 60-178 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000972478, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792539496, REGON 522070321; do wykonywania zadań w imieniu Organizatora uprawnieni są pracownicy Klubu oraz inne osoby, działające z jego upoważnienia, odpowiadające za prawidłowy przebieg Imprezy,
3. Bilet – dokument uprawniający do uczestniczenia w Imprezie, w niektórych przypadkach może zostać wymieniony przez Organizatora na opaskę,
4. Teren Imprezy – miejsce, gdzie będzie odbywała się Impreza. W Regulaminie przez Teren Imprezy rozumie się Salę Koncertową Blue Note Jazz Club Poznań, wraz z antresolą,
5. Impreza – impreza artystyczno-rozrywkowa organizowana w Blue Note Jazz Club Poznań.

 

§ 2 WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Imprezach organizowanych w Blue Note Jazz Club Poznań.
2. Uczestnicy Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i stosować się do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu.
3. Każdy Uczestnik Imprezy powinien zapoznać się z Regulaminem. Zakup biletu na Imprezę i wejście na Teren Imprezy oznaczają akceptację Regulaminu.

 

§ 3 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

1. Warunkiem wstępu na Imprezę jest posiadanie ważnego biletu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek okaziciela oraz okazanie ich na każde wezwanie Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.
2. Wstęp na Teren Imprezy mają:
a. osoby posiadające ważny bilet lub zaproszenie,
b. w przypadkach wskazanych przez Organizatora wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające ważny bilet lub zaproszenie, lub osoby młodsze pod opieką osoby pełnoletniej – przy czym zarówno opiekun jak i osoba pozostająca pod jego opieką muszą posiadać ważny bilet lub zaproszenie,
c. przedstawiciele mediów posiadający zaproszenie lub potwierdzoną akredytację,
d. przedstawiciele służb państwowych lub medycznych, posiadający ważne legitymacje służbowe oraz uprawnienie wynikające z dokumentu lub przepisu prawa zezwalające na wstęp na Teren Imprezy.
3. Wstępu na teren imprezy nie mają (bez względu na spełnienie warunków wskazanych w ust. 2 powyżej):
a. osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu lub niedozwolonych substancji psychoaktywnych (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków dla nich zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych),
b. osoby, których zachowanie może zagrażać porządkowi, bezpieczeństwu lub budzić sprzeciw innych uczestników imprezy,
c. osoby odmawiające poddania się kontroli, o której mowa w § 5 ust. 2 a Regulaminu,
d. osoby wpisane do rejestru osób objętych zakazem wejścia na imprezy masowe, prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji (jeżeli dotyczy),
e. osoby posiadające ubiór utrudniający rozpoznanie (np. kominiarki, chusty zakrywające twarz, itp.).
4. Na terenie Blue Note Jazz Club Poznań obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych zakupionych poza Terenem Imprezy,
b. posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, środków żrących, cuchnących, trucizn oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
c. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Uczestników Imprezy – scena, garderoby, zaplecze techniczne,
d. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
e. sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
5. Uczestnicy Imprezy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku, między innymi określone w niniejszym Regulaminie, mogą być pozbawieni prawa uczestniczenia w Imprezie, bez prawa powrotu, zwrotu należności za bilet i odszkodowania.
6. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji w przypadkach dozwolonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:
a. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b. zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i niezagrażający mieniu,
c. niezwłocznego stosowania się do poleceń Organizatora i służb czuwających nad bezpiecznym przebiegiem imprezy.
2. W sytuacjach spornych, nieuregulowanych Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.
3. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator informuje, że:
a. obiekt, w którym odbywa się impreza spełnia wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi,
b. zatrudnia wyszkolone służby porządkowe czuwające nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników Imprezy, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub z innych przyczyn Organizator uzna to za niezbędne,
c. oznakował w widoczny sposób pracowników służb porządkowych (jeżeli takie osoby zostały zatrudnione) i osoby związane z organizacją Imprezy, upoważnione do podejmowania decyzji i działań w zakresie prawidłowego przebiegu Imprezy,
d. wyznaczył drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.
2. Organizator i powołane przez niego służby porządkowe mają prawo do:
a. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie i żądania potwierdzenia tożsamości, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do natychmiastowego opuszczenia Imprezy,
b. kontrolowania, za zgodą posiadacza, zawartości torebek, plecaków, wierzchniej odzieży itp. w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wskazane w § 3 ust. 4 lit. a i b Regulaminu,
c. monitorowania i rejestracji przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, archiwizacji zarejestrowanych materiałów, które mogą być użyte jako dowód w sprawie,
d. utrwalania przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy imprezy, przyszłych imprez, Organizatora i sponsorów,
e. utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego wizerunku Uczestników Imprezy, to jest wizerunku stanowiącego jedynie szczegół szerszego ujęcia Imprezy, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych,
f. dokonania zmian w szczegółowym programie imprez organizowanych w obiekcie.
3. Organizator zwróci niezwłocznie kwoty za zakupione bilety w przypadku odwołania Imprezy lub zmiany jej terminu (niezaakceptowanego przez Uczestnika).
4. Organizator informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu wynikający z długotrwałego przebywania uczestnika imprezy w strefie działania aparatury nagłośnieniowej dużej mocy, która może spowodować uszkodzenie słuchu, oraz w zasięgu zainstalowanych w obiekcie świateł stroboskopowych lub laserowych.

 

§ 6 SPRZEDAŻ BILETÓW

1. Bilety na imprezy sprzedawane są przez wskazane na stronie internetowej Organizatora bileterie lub w punkcie sprzedaży w recepcji Blue Note Jazz Club Poznań.
2. Osoba dokonująca zakupu Biletu może zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że liczba biletów dostępnych w kasach Imprezy jest ograniczona.

 

§ 7 REKLAMACJE

1. Uczestnicy Imprezy, najpóźniej w terminie 14 dni od jej daty mają prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora lub służb porządkowych.
2. Reklamacja winna zawierać co najmniej dokładny opis zdarzenia oraz dane kontaktowe składającego skargę.
3. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin dostępny jest:
– na stronie internetowej www.bluenote.pl,
– na terenie Blue Note Jazz Club Poznań.
Zarząd Stara Kotłownia Sp. z o.o

Zapisz się na nasz

Newsletter

i bądź zawsze na bieżąco z wydarzeniami!

    Dziękujemy!