Powiększ
Kontrast

Regulamin obiektu

 1. Blue Note Jazz Club Poznań znajduje się w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 79, w budynku Centrum Kultury Zamek („Klub”).
 2. Podmiotem prowadzącym Klub jest Stara Kotłownia sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dziewińskiej 59, 60-178 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000972478, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792539496, REGON 522070321 („Spółka”).
 3. Do wykonywania zadań w imieniu Spółki uprawnieni są Menager klubu, pracownicy obiektu oraz inne osoby, działające z upoważnienia Spółki.
 4. Klub spełnia wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi.
  W Klubie dla Użytkowników przeznaczone są: sala koncertowa, bar dolny, bar górny, szatnia, toalety i udostępnione powierzchnie komunikacji między nimi.
 5. Regulamin określa zasady dla Użytkowników odwiedzających obiekt i korzystających z wymienionych w pkt 5 przestrzeni.
  Wraz z wejściem na teren Klubu, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 6. W Klubie świadczone są usługi gastronomiczne, odbywają się imprezy biletowane i niebiletowane. Uczestnictwo w imprezach wymaga przestrzegania regulaminu porządkowego imprez organizowanych w Klubie.
  Z usług oferowanych przez Spółkę w ramach Klubu mogą korzystać: osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 7. Dzieci i młodzież poniżej lat 18 mogą przebywać na terenie Klubu oraz korzystać z usług świadczonych na terenie Klubu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 8. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a. palenia papierosów (poza wyznaczoną strefą) oraz zażywania środków odurzających,
  b. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz żywności zakupionych poza terenem Klubu,
  c. posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, środków żrących, cuchnących, trucizn oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
  d. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez – scena, garderoby, zaplecze techniczne,
  e. sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki,
  f. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  g. niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic nakazujących i zakazujących,
  h. używania otwartego ognia.
 9. W przypadku stwierdzenia złamania lub próby łamania któregokolwiek z zakazów wymienionych w Regulaminie, osoba dopuszczająca się czynu, może zostać wydalona lub nie wpuszczona na teren Klubu.
 10. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Klubu należy niezwłocznie informować obsługę Klubu.
 11. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy stanowiących własność Klubu, Użytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.
 12. Obowiązuje zakaz wynoszenia poza teren Klubu szkła i innych rzeczy będących własnością obiektu. Rzeczy znalezione na terenie Klubu należy niezwłocznie przekazać obsłudze Klubu.
 13. Użytkownicy mogą skorzystać z szatni. Klub nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty oraz inne przedmioty pozostawione w odzieży, torbach lub akcesoriach.
 14. Klub jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą zostać zastosowane w sytuacjach spornych, a także mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności Użytkowników, którzy nie stosują się do zaleceń regulaminu.
 15. Spółka gwarantuje, iż monitoring jest prowadzony w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności Użytkowników.
 16. Użytkownik jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność na scenie, antresolach, podestach, schodach prowadzących na antresolę, używając poręczy i uchwytów.
 17. W sprawach nieuregulowanych zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy ogólne.
 18. Regulamin dostępny jest:
  – na stronie internetowej www.bluenote.pl,
  – na terenie Klubu.Zarząd Stara Kotłownia Sp. z o.o.

Zapisz się na nasz

Newsletter

i bądź zawsze na bieżąco z wydarzeniami!

  Dziękujemy!